แบบทดสอบวิทาศาสตร์ ม.2

แบบทดสอบ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  1.  จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

A.    น้ำแข็งมีความหนาแน่น  0.5  กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

B.    อ่างเก็บน้ำมีปริมาตร  1,000 ลูกบาศก์เมตร

C.    จังหวัดเชียงใหม่ไกลจากกรุงเทพฯ 800 กิโลเมตรอยู่ทางทิศเหนือ

D.    ฝนปั่นจักรยานทุกวัน วันละ  10  กิโลเมตร

ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์

ก.      A  และ  B                    ข.   C  และ  D                    ค.   B  และ  D                    ง.   เฉพาะ C

2.   ข้อใดไม่ใช่ความหมายของแรง

ก.    สิ่งที่สามารถเปลี่ยนอัตราเร็วของวัตถุ

ข.    สิ่งที่สามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุ

ค.    สิ่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของวัตถุ

ง.     สิ่งที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุ

3.    เด็กชายป๋องผลักกำแพงแต่กำแพงไม่เคลื่อนที่ ข้อใดแสดงเหตุผลได้ถูกต้อง

ก.    แรงที่เสียดทานระหว่างเด็กชายป๋องและกำแพง มีค่าเป็นศูนย์

ข.    แรงที่เด็กชายป๋องผลักกำแพง มีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทาน

ค.    แรงที่เด็กชายป๋องผลักกำแพง มีค่ามากกว่าแรงเสียดทาน

ง.     แรงที่เด็กชายป๋องผลักกำแพง มีค่าเป็นศูนย์

4.    ถ้าต้องการให้กล่องเคลื่อนที่ไปทางซ้าย จะต้องออกแรงตามข้อใด

ก.                                                        ข.                                            ค.                                            ง.

5.    อัตราเร็วเฉลี่ยของวัตถุหาได้โดยวิธีใด

ก.     คูณอัตราเร็วที่ต่างกันทั้งหมด แล้วหารด้วยจำนวนอัตราเร็ว

ข.     บวกเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่ แล้วคูณด้วยระยะทาง

ค.     หาระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ แล้วหารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้

ง.     คูณความเร่งด้วยอัตราเร็วทั้งหมด แล้วหารด้วยระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่

6.    ชายวิ่งได้ระยะทาง  10  กิโลเมตร ในช่วง 1 ชั่วโมงแรก และวิ่งได้อีก5 กิโลเมตรใน 1 ชั่วโมงถัดมา        จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการวิ่งของชาย

ก.   15  กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข.   10  กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค.   7.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ง.   1.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

7.    ถ้าโยนลูกฟุตบอลขึ้นในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลจะเป็นอย่างไร

ก.     ลูกฟุตบอลมีความเร็วคงที่

ข.     ลูกฟุตบอลมีความเร็วมากขึ้น

ค.     ลูกฟุตบอลค่อยๆ ลดความเร็วลง

ง.     ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่เร็วและช้าสลับกัน

8.    นกบินไปเป็นระยะทาง  24  เมตร และการกระจัด 16  เมตร ในเวลา 2 วินาที จงหาความเร็ว

เฉลี่ยของนกตัวนี้

ก.        24  เมตรต่อวินาที

ข.        16  เมตรต่อวินาที

ค.         8   เมตรต่อวินาที

ง.          2   เมตรต่อวินาที

9.    การที่วัตถุเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปจากจุดอ้างอิง เรียกว่าอะไร

ก.     การเคลื่อนที่               ข.    ความเร่ง                       ค.    อัตราเร็ว                       ง.    ทิศทาง

10.   ปริมาณข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

ก.     ระยะทาง                   ข.     อัตราเร็ว                      ค.     เวลา                             ง.     ทิศทาง

ใบงานที่ 18.1  กิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์  1

ชื่อกลุ่ม                                                                                                                  ห้อง                                       

ชื่อกิจกรรม  การใช้แรง

  1. วาดขั้นตอนการปั้นและเขียนชื่อแรงที่ใช้

 

 

                                                

 

 

1…………………………….

2…………………………….

3…………………………….

4…………………………….

5…………………………….

6…………………………….

7…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. สรุปการทำกิจกรรมชนิดของแรงที่นักเรียนใช้     ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                             

ชื่อกิจกรรม  การวัดแรง

 

การทดลอง

ค่าของแรง

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

เฉลี่ย

ฉีกกระดาษ

       

เคลื่อนย้ายหนังสือ

       

ดึงรถทดลอง

       

ยกลูกน้ำหนัก

       

 

  1. เครื่องมือที่นักเรียนใช้วัดปริมาณของแรง คือ                                                                                              

แรง มีหน่วยเป็น                                                                                                                                 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s